Automatic Fire Extinguisher (Sprinkle Type)

DRY CHEMICAL AND CLEAN AGENT BF2000


เครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติ ( ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิด BF2000 ) 

- ดับเพลิงได้เองเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยที่ไม่มีคนอยู่ลักษณะการทำงาน เมื่อเครื่องได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ 

- หัวฉีดน้ำยาดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติทันทีซึ่งอุณหภูมิที่กำหนดให้หัวฉีดทำงานอัตโนมัติ คือ 68 C (155 F)

- ติดตั้งสะดวกบริเวณเพดาน โดยความสูงในการติดตั้ง ไม่ควรเกิน 3 เมตรจากวัสดุเชื้อเพลิง ควบคุมพื้นที่ 12 ตารางเมตร ( 4 x 3 m) 

เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง 

ความสามารถในการดับไฟ  CLASS A วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ยาง และพลาสติก  CLASS B วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น น้ำมัน จารบี สารไวไฟทุกชนิด และแก๊สติดไฟต่าง ๆ  CLASS C วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่นไฟฟ้าลัดวงจร