ประวัติความเป็นมาเครื่องหมายการค้า Vintex

ประวัติเริ่มต้นมาจาก คุณสมบูรณ์ โกวิทธรรมกรณ์ ได้เป็นผู้ริเริ่มนำเข้าและจำหน่ายหน่ายเครื่องดับเพลิงเป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Vintex มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็น หจก.สมบูรณ์พาณิชย์ เมื่อวันที่ 1/3/2508 สำนักงานตั้งอยู่ที่ ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ท่านเป็นบุกเบิกและเป็นต้นฉบับให้กับบริษัทดับเพลิงหลายๆบริษัทฯในปัจจุบัน มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย


ปัจจุบัน คุณอำนวย โกวิทธรรมกรณ์ ซึ่งเป็นทายาท ได้ดำเนินกิจการต่อ เป็นจดทะเบียนใหม่ในนาม บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2546 จนถึงบรรจุ และยังเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และอื่นๆเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชน

CUSTOMER