นายอำนวย โกวิทธรรมกรณ์

ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด


นายอำนวย โกวิทธรรมกรณ์

ประวัติดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ปี พ.ศ. 2547-ธ.ค. 2549 ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนประจำสมาชิกวุฒิสภา.

ปี พ.ศ. 2555-ธ.ค. 2556 ตำแหน่งที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และมีส่วนร่วมของประชาชนประจำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

ปี พ.ศ. 2555-ธ.ค. 2556 ตำแหน่ง เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา.

ปี พ.ศ. 2556-ธ.ค. 2556 ตำแหน่งผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ปีงบประมาณ2556).

ปี พ.ศ. 2556-ธ.ค. 2556 ตำแหน่งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทยประจำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

ปี พ.ศ. 2556-ธ.ค. 2556 ตำแหน่งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยประจำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

ปี พ.ศ. 2557-ธ.ค. 2557. ตำแหน่งคณะผู้ให้ความร่วมมือด้านแนวคิดและข้อมูล เพื่อการปฎิรูปประเทศไทย ของคณะทำงานเตรียมการปฎิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ(คสช.).

ปี พ.ศ. 2558 ตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะอนุกรรมาธิการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช).

ปี พ.ศ. 2559 ตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช).

     ปี พ.ศ. 2561-มี.ค. 2563 สมาชิกพรรภูมิใจไทยผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.

     ปี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ 

     ปี พ.ศ. 2567 - ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกรมป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย